STOP waloryzacji kwotowej emerytur 2012

AKTUALNOŚCI


06.06.2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 R.
- OMÓWIENIE


"W ustawie budżetowej na 2012 r. dotacja z budżetu państwa dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustalona została w kwocie 39.939.301 tys. zł, a faktycznie zrealizowana w wysokości niższej niż zakładano w planie i wyniosła 39.520.778 tys. zł (o 418.523 tys. zł mniej) ze względu na niższe skutki finansowe waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w wyniku zmiany zasad waloryzacji z procentowej na kwotową."

"Wypłaty świadczeń wyniosły w 2012 r. 170.913.419 tys. zł i stanowiły 99,4% kwoty planowanej. Wydatki na emerytury i renty z dodatkami wyniosły 156.209.026 tys. zł i były niższe od planu ustawy o 0,5%(o 772.068 tys. zł). Na niższe od zakładanych w planie ukształtowanie się wydatków w 2012 r. miała wpływ przede wszystkim zmiana zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych z procentowej (104,8%) na kwotową (71 zł)."

LINK


ODPOWIEDZ NA INTERPELACJĘ (15228) POSŁA ZBRZYZNEGO

"W uzasadnieniu do ustawy ustawodawca wskazywał, że waloryzacja kwotowa będzie się mieścić w tym samym skutku finansowym, co zapisana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 waloryzacja procentowa – przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji ustalonego według dotychczasowych zasad (104,8%). Należy podkreślić, że celem tej ustawy nie było wykreowanie oszczędności budżetowych z tytułu wprowadzonej przejściowo w 2012 r. formuły waloryzacji kwotowej."

LINK

Interpelacja posła Ryszarda Zbrzyznego do prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad rewaloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych w 2012 r.

Interpelacja 21.03.2013 r.
Odpowiedź na interpelację

PAMIĘTAJMY O PRZEKAZANIU 1% NA ORGANIZACJĘ POŻYTKU PUBLICZNEGO PRZY ROZLICZANIU
PIT ZA 2012 ROK.


Wykaz organizacji pożutku publicznego

13.02.2013 r.

Z KRONIKI ZWIĄZKOWEJ OPZZ:


Trybunał Konstytucyjny postanowił odmówić nadania dalszego
biegu wnioskowi OPZZ w sprawie waloryzacji kwotowej.


Ogólnopolskie Porozumienie Związków
Zawodowych traktuje uzasadnienie do postanowienia jako swoisty i niebezpieczny przypadek ograniczania przez Trybunał Konstytucyjny uprawnień związków zawodowych do obrony praw zrzeszonych w nich członków.


Andrzej Strębski, ekspert OPZZ


Całość w
KRONICE ZWIĄZKOWEJ

13.02.2013 r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego sygn. K 9/12 wraz z uzasadnieniem i zdaniami odrębnymi.

Wyrok K 9/12

11.02.2013 r.

Informacja na temat wniosku OPZZ w sprawie „waloryzacji kwotowej 2012”.


Szanowny Panie,

          Z upoważnienia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego na podstawie art. 2 ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej uprzejmie informuję, że wniosek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z 16 maja 2012 roku kwestionujący zgodność z Konstytucją art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z 13 stycznia 2012 o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw został potraktowany inaczej niż wnioski Prezydenta RP z 10 lutego 2012 roku oraz Rzecznika Praw Obywatelskich z 13 lutego 2012 roku, gdyż pochodzi od podmiotu o ograniczonej rzeczowo legitymacji procesowej. Oznacza to prawo kwestionowania tylko takich aktów czy norm, które dotyczą spraw objętych zakresem działania wnioskodawcy (art. 191 ust. 2 Konstytucji w zw. z art. 32 ust. 2 ustawy o TK). Ponadto wniosek taki podlega wstępnemu rozpoznaniu. Dokonuje tego Trybunał w składzie jednego sędziego, który - w razie uznania niedopuszczalności lub oczywistej bezzasadności wniosku - odmawia nadania mu dalszego biegu. Wnioskodawcy przysługuje zażalenie, które jest rozpatrywane przez skład trzech sędziów.
Informuję również, że Prezes Trybunału Konstytucyjnego może (a nie jest zobowiązany przez regulamin TK) zarządzić łączne rozpoznanie, jeśli wniosek dotyczy sprawy, która jest przedmiotem wcześniej złożonego wniosku.
Aktualnie wniosek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z 16 maja 2012 roku pozostaje na etapie wstępnego rozpoznania (art. 191 ust. 1 pkt 4 Konstytucji w zw. z art. 36 ustawy o TK), które ma ustalić, czy będzie mógł być przekazany do merytorycznego rozpoznania.

Z poważaniem
Anna Wołoszczak
Zespół Prasy i Informacji
Biura Trybunału Konstytucyjnego

08.02.2013 r.

Inicjatywy Obywatelskie, które zasługują na nasze poparcie. Warto zapoznać się z ich ideami i poprzeć akcję poprzez złożenie podpisu.

Obywatele Decydują
Upomnienie Obywatelskie Podatników

Dziękujemy kodzie i mondo cane za ich obywatelskie zaangażowanie.31.01.2013 r.

Z KRONIKI ZWIĄZKOWEJ OPZZ:WNIOSEK OPZZ DO TK WS. WALORYZACJI KWOTOWEJ          Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od początku swojego istnienia zajmuje się problematyką poziomu życia społeczeństwa, w tym emerytów i rencistów. Współpracuje z szeregiem organizacji pozarządowych, wspiera także oddolne inicjatywy społeczne widząc w nich fundamenty społeczeństwa obywatelskiego. Po rozpatrzeniu przez Trybunał Konstytucyjny połączonych wniosków Prezydenta RP i Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiciele grupy emerytów niezgadzających się z waloryzacją kwotową emerytur i rent w 2012 roku, zjednoczeni na Forum Gazety Prawnej i redagujący stronę http://stop-waloryzacji-kwotowej.manifo.com/
zwrócili się do OPZZ z prośbą o udzielenie odpowiedzi na szereg pytań.
        Wychodząc naprzeciw prośbie i w kilku najbliższych numerach Kroniki Związkowej postaramy się sprostać społecznemu zapotrzebowaniu. Dziś dokumenty odpowiadające na pytanie czego dotyczyły zastrzeżenia TK, skutkujące odesłaniem, po pół roku, wniosku do uzupełnienia.
              Jak wynika z załączonych dokumentów, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych na zarządzenie sędziego Trybunału udzieliło odpowiedzi trzy miesiące temu. Do chwili obecnej brak jest jakiejkolwiek informacji co do dalszego sposobu i trybu rozpatrywania naszego wniosku.

Andrzej Strębski, ekspert OPZZ


Całość w Kronice ZwiązkowejWYŚLIJ PODZIĘKOWANIASzanowni Państwo Marszałkowie Sejmu RP.                Emeryci i renciści 1480+, pragną wyrazić szczególne podziękowania Pani Marszałek Sejmu RP Ewie Kopacz, jak również wicemarszałkom: Cezaremu Grabarczykowi, Markowi Kuchcińskiemu, Wandzie Nowickiej, Eugeniuszowi Grzeszczakowi i Jerzemu Wenderlichowi, za wskazanie wzorców solidaryzmu społecznego w czasie kryzysu gospodarczego. Przyznanie sobie nagród, w wysokości 45000 zł i 40000 zł jest hipokryzją i brakiem minimum przyzwoitości. Niech te 6 groszy od każdego z 4 milionów emerytów i rencistów 1480+, którym Ustawą z dnia13 stycznia 2012 r. nie zapewniono utrzymania realnej wartości emerytury i renty (między innymi właśnie z powodu kryzysu i dbałości o stan finansów państwa) przypomina Wam Szanowni Państwo Marszałkowie, kto tak naprawdę odczuwa skutki kryzysu.

Z poważaniem............Adresy mailowe:

Ewa.Kopacz@sejm.pl

Cezary.Grabarczyk@sejm.pl
Eugeniusz.Grzeszczak@sejm.pl
Marek.Kuchcinski@sejm.pl
Wanda.Nowicka@sejm.pl
Jerzy.Wenderlich@sejm.pl

INICJATYWA "ZAPYTANIE OBYWATELSKIE"Szanowni Państwo!

        Jestem jednym z kilku milionów emerytów, którzy stracili poprzez wprowadzoną przez rząd ”waloryzację kwotową” rent i emerytur w 2012 r. „Waloryzacja” ta, mająca dla około 50% świadczeniobiorców charakter waloryzacji pozornej, nierekompensującej inflacji, została uznana za konstytucyjną kontrowersyjnym i niejednogłośnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego (5 zdań odrębnych!). Mechanizm zastosowany w roku ubiegłym nazwany przez rząd „incydentem”, moim zdaniem, a także wielu ekspertów z zakresu ubezpieczeń społecznych, łamie przyjęty system emerytalny. Ingeruje bowiem w realną wartość wypracowanej emerytury (renty). Osobami, które na takim rozwiązaniu straciły są osoby pracujące najdłużej, płacące wyższe składki i podatki. Dziwi zatem orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i zadowolenie rządu, który pod hasłami „sprawiedliwości społecznej i solidaryzmu” zabiera jednym aby dać innym, a przy okazji oszczędza na emerytach znaczne kwoty. Czy tak ma w Polsce wyglądać system waloryzowania świadczeń emerytalno-rentowych?
        Jako obywatel i emeryt zaniepokojony takim procederem, w trosce o swoją ciężko wypracowaną emeryturę, pozwalam sobie zadać Państwu poniższe pytania:
1. Czy przewidują Państwo w swoim działaniu parlamentarnym i pozaparlamentarnym przedsięwzięcia mające na celu rekompensatę dla
    tych, którzy stracili na „waloryzacji kwotowej” w 2012 r. (dotyczy emerytów i rencistów pobierających świadczenia powyżej 1480 zł
    brutto)?
2. Jak Państwo widzą dalsze działania w przedmiocie kolejnych waloryzacji świadczeń? Czy ich wartość powinna być zachowana
    poprzez waloryzowanie na poziomie minimum stopy inflacji, czy też będą Państwo optować za korygowaniem wypracowanych
    emerytur (jak to nazwał rząd - ich spłaszczaniem) poprzez „incydenty” podobne do ustawy z dnia 13 stycznia 2012 roku?
3. Jakie działania, Państwa zdaniem, powinny być podejmowane w celu pomocy najuboższym emerytom? Czy ma być to wzajemne
    wspieranie się emerytów na zasadzie „jednym zabrać, drugim dać” jak to miało miejsce w ubiegłorocznej waloryzacji”?
4. Czy system emerytalny i przyjęte zasady waloryzacji świadczeń, złamane poprzez „waloryzację kwotową”, ma przejmować cechy
    pomocy socjalnej jak to zrobiono w 2012 roku?

Uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w powyższym temacie i odpowiedź na zawarte pytania.

Z poważaniem……..W celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytania, list
można wysłać na poniższe adresy, jak również do biur poselskich        i senatorskich.

kp-po@kluby.sejm.pl

kp-psl@kluby.sejm.pl
kp-pis@kluby.sejm.pl
kp-rp@kluby.sejm.pl
kp-sld@kluby.sejm.pl
kp-sp@kluby.sejm.pl

PAMIĘTAJMY O PRZEKAZANIU 1% NA ORGANIZACJĘ POŻYTKU PUBLICZNEGO PRZY ROZLICZANIU PIT   ZA 2012 ROK.
Wykaz organizacji pożutku publicznegoSTANOWISKO OPZZ W SPRAWIE WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
O KWOTOWEJ WALORYZACJI ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH W 2012 ROKU

                W dniu 19 grudnia 2012 roku Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie waloryzacji kwotowej świadczeń emerytalno-rentowych w 2012 roku.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw są zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest głęboko zaniepokojone funkcjonowaniem mechanizmów demokratycznych w Polsce, bowiem Trybunał rozpatrzył tylko dwa wnioski w tej sprawie, podczas gdy od 16 maja 2012 r. w Trybunale Konstytucyjnym znajduje się wniosek OPZZ, spełniający wszystkie wymogi formalne i dotyczący tej samej ustawy. Naszym zdaniem wprowadzając taką procedurę Trybunał Konstytucyjny prowadzi do ograniczenia praw Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych – jednej z trzech reprezentatywnych central związkowych w Polsce i jednocześnie jednej z największych w Polsce organizacji pozarządowych.

Koalicja rządowa wprowadzając kwotową waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych w 2012 roku nie wypłaciła emerytom ponad miliarda złotych. Naszym zdaniem złe rządzenie, a w konsekwencji deficyt budżetu państwa, nie może być podstawą do doraźnych, incydentalnych złych decyzji psujących system ubezpieczeń społecznych, podważających zaufanie obywateli do państwa i stanowionego przez państwo prawa, naruszających prawa nabyte świadczeniobiorców.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych nie zgadza się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 roku i podtrzymuje wszystkie argumenty zawarte we wniosku do Trybunału o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o waloryzacji kwotowej, który złożyliśmy w dniu 16 maja 2012 roku i który powinien być przedmiotem postępowania przed Trybunałem.


            Ogólnopolskie Porozumienie

                Związków Zawodowych

              Warszawa, 28 grudnia 2012 r.

Źródło:
Kronika ZwiązkowaKomunikat prasowy TK po rozprawie dotyczącej
waloryzacji kwotowej świadczeń emerytalno-rentowych w 2012 roku.Waloryzacja kwotowa świadczeń zabezpieczenia społecznego w 2012 r. jest zgodna z konstytucją.


Całość komunikatu
Sentencja wyroku K 9/12

Komunikat prasowy TK przed rozprawą dotyczącą waloryzacji kwotowej świadczeń emerytalno-rentowych w 2012 roku.

19 grudnia 2012 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące waloryzacji kwotowej świadczeń emerytalno-rentowych w 2012 roku.

Prezydent RP wniósł o zbadanie zgodności:
1) art. 4 ust.1, ust. 4-7, art. 5 ust. 1 i art. 6 w związku z art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 13 stycznia 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach     i  rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 67 ust. 1 konstytucji,
2) art. 5 ust. 1 powyższej ustawy z art. 2 konstytucji,
3) art. 5 ust. 1 pkt 4-6 i pkt 12 powyższej ustawy w zakresie, w jakim różnicuje wysokość świadczeń przyznawanych w relacji do najniższej
    odpowiedniej renty
ustalonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS, w zależności od daty ich przyznania z art. 2 i art. 32   
    ust. 1 konstytucji.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o zbadanie:
1) art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 7 pkt 1-4 ustawy z dnia 13 stycznia 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
    Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 32 ust. 1 konstytucji,

2) art. 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 9 i 10 powyższej ustawy z art. 19 konstytucji.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 konstytucji obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Konstytucja poza wskazaniem podstawowych okoliczności, w których obywatelowi przysługuje prawo do zabezpieczenia społecznego, pozostawia ustawodawcy szeroką swobodę regulacji zakresu i formy zabezpieczenia społecznego.

Celem waloryzacji jest zdaniem wnioskodawcy przynajmniej zachowanie realnej wartości świadczeń emerytalno-rentowych, tak aby poprzez przeciwdziałanie dewaluacji świadczeń, zapobiegać marginalizacji społecznej oraz pogorszeniu pozycji ekonomicznej świadczeniobiorców. Drugim celem, któremu powinna służyć waloryzacja jest umożliwienie emerytom i rencistom partycypowania we wzroście gospodarczym, w drodze redystrybucji dochodów pomiędzy osobami czynnymi zawodowo a świadczeniobiorcami.

Kwestionowane przepisy zawieszają w 2012 r. waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych przewidzianą w ustawie o emeryturach i rentach z FUS i zastępują ją waloryzacją kwotową polegającą na podniesieniu każdego świadczenia o jednakową dla świadczeniobiorcy kwotę 71 złotych, bez względu na wysokość pobieranego świadczenia. Jak wynika z wyliczeń wskazanych w uzasadnieniu do kwestionowanej ustawy, wszystkie świadczenia wypłacane w kwocie poniżej 1480 zł miesięcznie będą podwyższone w stopniu większym, niż gdyby przeprowadzono waloryzację według obowiązujących zasad. Natomiast świadczenia w kwocie powyżej 1480 zł będą po 1 marca 2012 r. niższe, niż gdyby przeprowadzono waloryzację zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

Przyjęty przez ustawodawcę mechanizm podnoszenia świadczeń emerytalno-rentowych w 2012 r. o jednakową kwotę, przybrał zdaniem wnioskodawców cechy dodatku i pozostaje w opozycji do jednej z zasad obowiązujących w ubezpieczeniach społecznych tj. zasady wzajemności. Warunkiem nabycia praw do świadczeń z ubezpieczenia społecznego jest bowiem odpowiedni staż pracy, z czym wiąże się fakt opłacania składek przekazywanych na fundusz ubezpieczeniowy. Więź między wkładem pracy pracownika a gromadzonym funduszem ubezpieczeń społecznych stanowi podstawową przesłankę materialną prawa do świadczeń, a zarazem zasadniczy argument na rzecz ochrony tego prawa. Z zasadą wzajemności wiąże się ściśle wymóg zachowania proporcjonalności między wysokością opłacanych składek a wysokością świadczeń.

Zastąpienie w 2012 r. waloryzacji procentowej waloryzacją kwotową budzi również zdaniem wnioskodawców zastrzeżenia co do zgodności z konstytucyjną zasadą równości. Waloryzacja kwotowa zapewnia bowiem zachowanie realnej wartości świadczeń emerytalno-rentowych tylko części świadczeniobiorców tj. osób pobierających emerytury bądź renty w wysokości niższej niż 1480 złotych, natomiast nie nastąpi w przypadku świadczeniobiorców pobierających wyższe od tej kwoty świadczenia. Rozwiązanie to różnicuje zatem zdaniem wnioskodawców w sposób nieuprawniony sytuację obywateli. Skutki wprowadzenia waloryzacji kwotowej trwać będą nie tylko w 2012 r., ale pośrednio również w latach kolejnych. Wysokość świadczeń zwaloryzowanych w oparciu o metodę kwotową będzie podstawą kolejnych waloryzacji, a zatem dla części świadczeniobiorców niższa podwyżka świadczenia w  2012 r. spowoduje, że wszystkie kolejne wypłacane tej grupie świadczenia będą niższe.

Zasada ochrony praw nabytych w przypadku praw z tytułu ubezpieczenia społecznego wyraża się w szczególności w ochronie realnej wartości emerytur i rent każdego świadczeniobiorcy. Zapewnienie osobom otrzymującym najniższe świadczenia wzrostu tych świadczeń kosztem realnej wartości świadczeń przysługujących innym uprawnionym - stanowi zdaniem wnioskodawców naruszenie zasady ochrony praw nabytych. Uzasadnieniem waloryzacji kwotowej niweczącej prawa nabyte części świadczeniobiorców nie jest również realizacja wartości konstytucyjnej jaką jest równowaga budżetowa- podkreślają wnioskodawcy.

Jak wskazują wnioskodawcy, znaczna grupa obywateli podjęła decyzje dotyczące swych przyszłych świadczeń, w szczególności wydłużając okres aktywności zawodowej lub podejmując dodatkowe zajęcia zarobkowe, przez co zwiększano kwotę składek odprowadzanych do systemu. Dokonując takich wyborów osoby te działały w zaufaniu do państwa będącego gwarantem ubezpieczeń społecznych. W tej sytuacji zmiana przyjętych zasad waloryzacji świadczeń, podważa w części celowość podjętych przez świadczeniobiorców inicjatyw i jako taka może zdaniem wnioskodawców zostać uznana za naruszenie konstytucyjnej zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Wątpliwości wnioskodawców co do zgodności z nakazem przestrzegania przez ustawodawcę zasady określoności prawa budzi art. 5 ust. 1 kwestionowanej ustawy. Zgodnie z tym przepisem waloryzacji, o której mowa w art. 4, podlegają enumeratywnie wyliczone świadczenia. Redakcja przepisu sprawia, iż nie wiadomo w oparciu o który ze sposobów waloryzacji mają być podnoszone świadczenia. Artykuł 4 ustawy reguluje kilka kwestii, w tym między innymi wskazuje trzy różne sposoby waloryzacji świadczeń. Należy zatem uznać, że przepis jest sformułowany w sposób nieprecyzyjny, budzi wątpliwości interpretacyjne, pozostawia zbyt szeroki margines swobody organowi, który będzie go wykonywał przez co zdaniem wnioskodawców nie spełnia konstytucyjnych wymogów.

Rozprawie będzie przewodniczył wiceprezes TK Stanisław Biernat, sprawozdawcą będzie prezes TK Andrzej Rzepliński.

Informacja:
strona internetowa TKW dniu 19 grudnia 2012 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski
Prezydenta RP i Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie K 9/12.Komunikat Biura Trybunału Konstytucyjnego:

„Szanowni Państwo,

19 grudnia 2012 r. (środa) odbędzie się rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym, w pełnym składzie, w sprawie połączonych wniosków Prezydenta Rzeczypospolitej i Rzecznika Praw Obywatelskich dot. waloryzacji emerytur i rent w 2012 roku, Sygn. akt K 9/12; początek o godz. 9:00.

W związku z dużym zainteresowaniem możliwością przysłuchiwania się rozprawie informujemy, że o wstępie do sali rozpraw (otrzymaniu karty wstępu) decydować będzie kolejność przybycia na rozprawę. Liczba miejsc w sali rozpraw jest ograniczona.

Siedziba Trybunału będzie otwarta dla publiczności od godz. 8:15.

Przed 19 grudnia br. zgłoszenia na rozprawę, ani osób indywidualnych ani grup zorganizowanych, nie będą przyjmowane.

Jednocześnie informujemy, że - zgodnie z przyjętą praktyką - rozprawa będzie transmitowana na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego.

Biuro Trybunału Konstytucyjnego”

Strona Trybunału Konstytucyjnego

Poseł na Sejm RP Anna Bańkowska na konferencji prasowej w dniu 09.11.2012 r. apeluje do Trybunału Konstytucyjnego o jak najszybszy wyrok w sprawie waloryzacji kwotowej rent i emerytur.

Informacja strona Pani Poseł

Szanowni Państwo Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego,

 

Należymy do kilkumilionowego grona emerytów, dla których wejście w życie „Ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw” o tzw. „kwotowej waloryzacji” świadczeń spowodowało obniżenie realnej wartości emerytury otrzymywanej od 1 marca 2012. Pomimo incydentalnego charakteru ustawy obniżenie realnej wartości świadczeń będzie się utrzymywało przez cały dalszy okres ich pobierania ze względu na trwałe relatywne obniżenie podstawy świadczenia.

 

Wyrażając wątpliwości wobec zgodności tej ustawy z Konstytucją, Prezydent RP oraz Rzecznik Praw Obywatelskich skorzystali ze swoich uprawnień i skierowali do Trybunału wniosek o zbadanie zgodności kluczowych fragmentów tej ustawy z Konstytucją RP. Środowisko emerytów „1480+”z wielką nadzieją i wdzięcznością przyjęło te działania. Ogromną satysfakcję sprawiło nam ponadto stanowisko przedstawione przez Prokuratora Generalnego w sprawie K9/12, wskazujące na niekonstytucyjność centralnych fragmentów ustawy.

 

Niektórzy z nas, wyrażając sprzeciw wobec niekonstytucyjności „waloryzacji kwotowej”, a zarazem licząc na zapowiadane rychłe orzeczenie TK w tej sprawie, złożyli bardzo zbliżone w treści odwołania od decyzji organów emerytalnych do sądów okręgowych, postępując zgodnie z pouczeniem na otrzymanych decyzjach o waloryzacji, iż od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 1 miesiąca od otrzymania zawiadomienia. Była to jedyna dostępna dla nas droga odwoławcza w oczekiwaniu na orzeczenie Trybunału. Sądy wydają zróżnicowane orzeczenia: od oddalania odwołania, poprzez zawieszanie sprawy do czasu orzeczenia TK, po wyznaczanie odległych terminów w oczekiwaniu na to orzeczenie. Brak jest też jednolitości w kwestii obciążania nas kosztami zastępstwa procesowego. Przy okazji „waloryzacji kwotowej” doświadczamy więc kolejnych uciążliwości i nierównego traktowania – tym razem ze strony organów rentowych i wymiaru sprawiedliwości.

 

Z nadzieją przyjęliśmy deklaracje Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pana Profesora Andrzeja Rzeplińskiego, o pilnym trybie procedowania w sprawie ustawy o„waloryzacji kwotowej”, złożone w styczniu 2012, tuż po podjęciu przez Pana Prezydenta decyzji o skierowaniu wniosku do TK w trybie następczym. Zostały one wzmocnione podczas konferencji prasowej w dniu 4 kwietnia, poprzedzającej Doroczne Zgromadzeniu Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, na której Pan Profesor Andrzej Rzepliński wyraził intencję orzekania przez TK w sprawach mających związek z konsolidacją finansów publicznych (w tym także w sprawie„waloryzacji kwotowej”) jeszcze przed końcem maja 2012. Z jeszcze większą naszą nadzieją spotkała się deklaracja Pana Profesora Rzepińskiego w Senacie RP złożona 26 lipca 2012,  że orzeczenie powinno zapaść na początku października tego roku.

 

Wielu z nas śledzi na bieżąco wokandę Trybunału Konstytucyjnego gdzie nadal jednak nie zaplanowano posiedzenia TK w tej sprawie. Podkreślić należy tylko fakt, że od 12 kwietnia 2012 Trybunał Konstytucyjny jest w posiadaniu wszystkich wymaganych dokumentów w sprawie K9/12.  

Mając na uwadze doniosłość procedury orzekania o zgodności z Konstytucją RP „Ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw” zwracamy się z gorącym apelem do Państwa Sędziów Trybunału Konstytucyjnego o jak najpilniejsze wyznaczenie terminu posiedzenia Trybunału i wydanie merytorycznego orzeczenia w tej sprawie.


KALENDARZ OBIETNIC PREZESA TK,
 PROFESORA ANDRZEJA RZEPLIŃSKIEGO,
NA TEMAT PRIORYTETOWEGO CHARAKTERU SPRAWY „WALORYZACJI KWOTOWEJ” 2012
 I PILNYCH TERMINÓW JEJ ROZPATRZENIApost z forum  POLITYKA.PL:


2012-10-09 12:27 
koda
wysyłam jeszcze raz ze względu na błędy edycyjne.. przepraszam...


KALENDARZ OBIETNIC PREZESA TK, PROFESORA ANDRZEJA RZEPLIŃSKIEGO, NA TEMAT PRIORYTETOWEGO CHARAKTERU SPRAWY „WALORYZACJI KWOTOWEJ” 2012 I PILNYCH TERMINÓW JEJ ROZPATRZENIA:


1. Informacja z konferencji prasowej Prezesa TK prof. Andrzeja Rzeplińskiego z dnia 26 stycznia 2012 po zapowiedzi skierowania ustawy „waloryzacyjnej” do TK przez Prezydenta RP
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/588115,trybunal_konstytucyjny_priorytetowo_rozpatrzy_wniosek_prezydenta_dotyczacy_waloryzacji_emerytur.htmlhttp:

"Takiej sprawy nie ma jeszcze w Trybunale" - poinformował w czwartek na konferencji prasowej prezes TK Andrzej Rzepliński. Zapewnił jednak, że gdy taki wniosek wpłynie, Trybunał potraktuje go priorytetowo.

Rzepliński wyjaśnił, że do tej pory rozpatrzenie wniosku bardzo szybko oznaczało rozpatrzenie go w ciągu trzech miesięcy, ale - jak zastrzegł prezes TK -
nie chciałby przesądzać, że i tym razem tak się stanie, bo wniosek może być rozpatrzony jeszcze szybciej.

"Na pewno przed rozstrzygnięciem przez TK stanowisko w tej sprawie będzie musiał przesłać do Trybunału Sejm, prokurator generalny, minister pracy" -
wyjaśnił Rzepliński.


2. Informacja z dnia 4 kwietnia 2012 udzielona na konferencji prasowej Prezesa TK prof. Andrzeja Rzeplińskiego, poprzedzającej Doroczne Zgromadzenie
Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego –
streszczenie wypowiedzi na podstawie filmowego zapisu konferencji:
Sprawa waloryzacji należy do grupy spraw z zakresu zabezpieczenia społecznego ( razem np. z zamrożeniem wynagrodzeń sędziów, czy zawieszenia
emerytury osobom, które po osiągnięciu wieku emerytalnego kontynuowały zatrudnienie u tego samego pracodawcy). Te sprawy wiążą się z konsolidacją
 finansów publicznych. Stanowisko prof. Rzeplińskiego: „Tak” dla konsolidacji finansów publicznych, ale „Nie” dla wprowadzania ustaw z nimi związanych w sposób niezgodny z konstytucją. Tego typu sprawy TK chce rozpatrywać jak najszybciej, gdyż zwłoka generowałaby wydatki z budżetu. W sprawie K9/12
sędzią sprawozdawcą jest właśnie prof. Rzepliński. Powiedział:
BARDZO BYM CHCIAŁ, ŻEBY TK ORZEKAŁ W TEJ SPRAWIE DO KOŃCA MAJA.
Od 1 marca w TK przyjęto zasadę, żeby raport ze spraw w kwestiach związanych z konsolidacją finansów publicznych był przedkładany w ciągu 3 miesięcy,
 żeby uniknąć generowania obciążeń dla budżetu.


12 KWIETNIA 2012 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY BYŁ W POSIADANIU WSZYSTKICH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW W SPRAWIE K9/12.

16 MAJA 2012 KOLEJNY WNIOSEK DO TK W SPRAWIE „KWOTOWEJ WALORYZACJI” EMERYTUR SKIEROWAŁO OPZZ.


3. Informacja przedstawiona Senatowi RP 26 lipca 2012.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/635663,waloryzacja_emerytur_przed_trybunalem_konstytucyjnym_w_pazdzierniku.html

"Jeżeli chodzi o emerytury i system ich waloryzacji, jest to rzeczywiście bardzo ważna i pilotażowa sprawa. Jesteśmy po pierwszej naradzie w tej sprawie; myślę, że orzeczenie powinno zapaść na początku października tego roku" - powiedział Rzepliński podczas posiedzenia Senatu.
Prezes TK przedstawił senatorom coroczną informację o działalności Trybunału. O termin rozprawy dotyczącej kwestii emerytur Rzeplińskiego senator Marek Borowski (niez.).

4. Informacja z Biura Senatorskiego Marka Borowskiego o odpowiedzi udzielonej Panu Senatorowi na kolejne zapytanie (na prośby emerytów) w związku z niedotrzymaniem zapowiedzi przedstawionej podczas obrad Senatu RP:

Szanowny Panie,

Pan Senator Borowski ponownie zwrócił się do TK z pytaniem o termin rozprawy w sprawie waloryzacji emerytur i uzyskał odpowiedź, że
termin ten rzeczywiście ulega pewnemu przesunięciu. Rozprawy należy spodziewać się w końcu października lub na początku listopada.


Z poważaniem,

Marzena Pleskot
Dyrektor Biura Senatorskiego Marka Borowskiego

CZY MOŻEMY LICZYĆ NA DOTRZYMANIE KOLEJNEJ OBIETNICY?

Zadawanie pytań i dyskusję proszę prowadzić na forum GP wątek
WALORYZACJA EMERYTUR 2012:
 http://www.gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?f=10&t=51882&st=0&sk=t&sd=a

Tego typu wpisy w księdze gości nie będą publikowane.
                                                                                                                        admin

Nasza kolejna akcja wysyłania apelu do Trybunału Konstytucyjnego.
Tym razem z prośbą o jak najszybsze umieszczenie na wokandzie K9/12 w sprawie "waloryzacji kwotowej".
Autorką apelu jest niezastąpiona koda z naszego forum.

apel do TK o szybką wokandę


W zakładce WZORY ODWOŁAŃ zamieszczono
WZÓR PISMA PROCESOWEGO
w odpowiedzi na stanowisko organu emerytalnego.

Stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie K 9/12 przesłane do Trybunału Konstytucyjnego w dn. 26.03.2012 r. :

" (...) przedstawiam następujące stanowisko:

 1) art. 4 ust. 1 - 8, art. 5 ust. 1 i art. 6 w związku z art. 7 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2012 r., poz. 118)
są niezgodne z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;

 2) art. 5 ust. 1 pkt 4 - 6 i pkt 12 ustawy powołanej w punkcie pierwszym w zakresie, w jakim przepisy te różnicują wysokość świadczeń przyznawanych w relacji do najniższej odpowiedniej renty, ustalonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w zależności od daty ich przyznania, są niezgodne z art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji;

3) art. 2 i art. 5 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy powołanej w punkcie pierwszym są niezgodne z art. 19 Konstytucji; 4) w pozostałym zakresie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.), postępowanie podlega umorzeniu, z uwagi na niedopuszczalność wydania orzeczenia."

Stanowisko Prokuratora Generalnego wraz z uzasadnieniem na stronach 
Trybunału Konstytucyjnego w zakładce "Sprawy w Trybunale"/
K 9/12  /dokumenty w sprawie / stanowisko Prokuratora Generalnego

Przypominamy wszystkim jak głosowali nasi wybrańcy w sprawie "waloryzacji kwotowej":
wynik głosowania

Warto zapamiętać do następnych wyborów.

Post OKRADZIONEGO z naszego forum:

Moi drodzy nadszedł czas powrotu do naszej akcji klikania myszką więc namawiajmy wszystkich znajomych i wysyłajmy masowo apele do TK na niżej podane adresy:

 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
 (Te adresy kopiujemy i wklejamy w okienko swojej poczty):

 maciej.graniecki@trybunal.gov.pl,
 sokolewicz.hirszel@trybunal.gov.pl,
 prasainfo@trybunal.gov.pl,
 grzegorska@trybunal.gov.pl,
 orzecznictwo@trybunal.gov.pl,
 szepietowska@trybunal.gov.pl,
 wilinski@trybunal.gov.pl,
 skarga@trybunal.gov.pl,
 dorota.hajduk@trybunal.gov.pl

 (Ten tekst apelu kopiujemy i wklejamy w okienko swojej poczty):
 Szanowni Państwo!

 Sejmowa Komisja Ustawodawcza, zarówno pomimo prośby Prezesa Trybunału Konstytucyjnego RP o przyspieszenie opinii o waloryzacji kwotowej oraz wielu listów oszukanych emerytów do Sejmu w tej sprawie, NIE OPINIOWAŁA skargi K9/12 na swoim posiedzeniu 28 marca i nie zrobi już tego podczas tej sesji sejmowej, ponieważ już się nie spotyka. Z transmisji tego posiedzenia - trwało ono 50 minut wynika iż posłowie nie są zainteresowani szybką odpowiedzią w tej sprawie. Wracając do poziomu merytorycznego omawiania BARDZO NIELICZNYCH opinii o skargach do TK – nie napawa mnie optymizmem co do szybkości przesłania opinii. Np. zdanie odmienne, niż linia oficjalna natychmiast zostało skrytykowane. Takie podejście ludzi stanowiących prawo jest nad wyraz naganne i niedopuszczalne. Mamy tu do czynienia z celowym działaniem przeciągającym sprawę wystawienia opinii aby Trybunał Konstytucyjny nie rozpoznał sprawy w roku 2012. Jako oszukany emeryt uprzejmie informuję, iż tylko po otrzymaniu krzywdzącej mnie decyzji będę się od niej odwoływał w celu dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Państwa bardzo proszę o wykazanie wrażliwości społecznej względem wielu milionów oszukanych emerytów i pomimo wielu celowych utrudnień rozpatrzenie sprawy waloryzacji kwotowej w możliwie jak najszybszym czasie aby sprawiedliwości stało się za dość. Z wyrazami szacunku

 Jan Kowalski Zam. 38 – 400 Zebrzydowice
 Ul. Donalda 2/1

 Pamiętajmy o podaniu swoich danych i adresach.
 
A teraz do dzieła.
Przekazujcie te dane wszystkim którym nie podoba się łamanie prawa niech piszą razem z nami.
Wysyłamy …

Rozpoczęliśmy akcję wysyłania listów do Sejmowej Komisji Ustawodawczej i Pani Marszałek Sejmu
o przyspieszenie wydania opinii do TK w sprawie „waloryzacji kwotowej”.Przykładowy list do Sejmowej Komisji Ustawodawczej :

Szanowni Państwo,
Z informacji przekazanych przez Biuro Trybunału Konstytucyjnego wynika, że skarga konstytucyjna Pana Prezydenta, zarejestrowana pod numerem K9/12, która wpłynęła do TK 10.02.2012 została bezzwłocznie przekazana Sejmowi RP do zaopiniowania. Co więcej, ponieważ skarga dotyczy ustawy o zmianie sposobu waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych WYŁĄCZNIE w roku 2012, TK potraktował ją jako pilną, co skutkuje 30-dniowym terminem jej opiniowania przez Sejm. Z informacji na internetowej stronie Sejmu wynika, że wprawdzie został już wyznaczony poseł Borys Budka z Komisji Ustawodawczej do nadzorowania tej sprawy, ale nie została ona nadal poddana opiniowaniu przez Komisję. Jej opiniowanie nie zostało także zaplanowane w pracach Komisji podczas najbliższej sesji sejmowej w dniach 28-30 marca 2012. W związku z powyższym zwracam się o dotrzymanie 30-dniowego terminu opiniowania sprawy K9/12 i przekazanie informacji, kiedy skarga Pana Prezydenta zostanie zaopiniowana, a opinia przekazana do Trybunału Konstytucyjnego.
Z poważaniem,


 Wysyłamy go tu:
http://orka.sejm.gov.pl/ListydoS7.nsf/JK1?OpenForm&USTPrzykładowy list do Pani Marszałek Sejmu:

Szanowna Pani Ewa Kopacz

Marszałek Sejmu RP

W załączeniu przesyłam kopię listu skierowanego do Sejmowej Komisji Ustawodawczej, z prośbą o zagwarantowanie 30-dniowego terminu opiniowania przez Sejm RP skargi Pana Prezydenta RP zawisłej w Trybunale Konstytucyjnym jako sprawa K9/12, o statusie "pilna".

...i tu kopia listu do Komisji Ustawodawczej…

Wysyłamy go tu: 
http://orka.sejm.gov.pl/ListydoS7.nsf/J1?OpenForm

                                                         
                                                                       Autorem przykładów jest: koda

Wzory 2 odwołań pop2 zostały uaktualnione w stosunku do pop1 tylko w miejscach gdzie było:
"Dz.U 2012r. Nr 21 poz. 118" 
 na: 
"Dz.U 2012r. poz. 118"
Informacja dla tych, którzy złożyli już odwołania:
Zmiana ta nie ma wpływu na istotę prawną odwołań!

Jeśli chcesz wyrazić swoje niezadowolenie
z „waloryzacji kwotowej” możesz to zrobić wysyłając listy do Trybunału Konstytucyjnego.

Plik z adresami TK i wzór apelu.


Wspieramy ideę przekaż 1% podatku na
 Organizację Pożytku Publicznego.
Nam nie pomaga nikt. My chcemy pomóc innym !

Lista organizacji :
http://organizacjepozytku.info/

Wzory odwołań zostały poszerzone o wzór do WBE
i ZER MSW

Jeśli Ty,lub ktoś z Twoich znajomych,został oszukany przez tegoroczną "waloryzację kwotową",przyłącz do nas (tych oszukanych jest ok.4mln.obywateli).Wejdź na stronę http://www.gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?f=10&t=51882&st=0&sk=t&sd=a&start=60 oraz http://stop-waloryzacji-kwotowej.manifo.com/ Tu znajdziesz pomoc .Wysyłając wiadomość do Swoich znajomych na Naszej Klasie,Facebook,Twetter zaznacz ,że po otrzymaniu tego tekstu,należy przesłać go dalej.Pozdrawiam
                                                                                                              Zdzisław60

W pierwszym dniu działania strony (28.02.2012 r.) było:
      531 odwiedzin,
3133 odsłony.

Harry
Temat: Re: WALORYZACJA EMERYTUR 2012
Napisane: dzisiaj 29.02.2012, o 17:34
Dołączył: 27 lut 2012, o 12:38
Posty: 4
Wzór odwołania, który umieściłem na forum został poprawiony po konsultacji z radcą prawnym. Przekazałem go e-mailem gellemu aby umieścił na stronie z odwołaniami. Pozdrawiam wszystkich oszukanych
                                                                                  Harry

Młody internauto,jak masz wśród swoich znajomych, w rodzinie lub masz rodziców ,którzy są na emeryturze,a mają powyżej 1250 zł.netto emerytury,powiedz im że są przez rząd Tuska oszukiwani i niech przyłączą się do nas.
 http://www.gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?f=10&t=51882&st=0&sk=t&sd=a&start=320
                                                                                 kovalov

Czytelniku, jeżeli TY lub ktoś z Twoich bliskich lub znajomych został OSZUKANY przez tegoroczną „WALORYZACJĘ KWOTOWĄ” przyłącz się do nas - wejdź na stronę: http://www.gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?f=10&t=51882&st=0&sk=t&sd=a&start=320
                                                                     mazurski niemundurowy
Kreator stron internetowych - przetestuj