Zamieszczone tu wzory odwołań od decyzji i inne pisma, są wynikiem przemyśleń i dyskusji członków naszego Forum. Powstały na podstawie informacji dostępnych w internecie. Korzystaliśmy też  z informacji zawartych w podobnych wzorach odwołań zamieszczonych w sieci. Jesteśmy przekonani, że są sformułowane poprawnie, niemniej jednak nie bierzemy za nie odpowiedzialności prawnej, ponieważ nie jesteśmy prawnikami. Każdy sam w miarę możliwości może skonsultować podane wzory z prawnikiem. Albo po prostu zaufać nam tak jak my sobie zaufaliśmy nawzajem.

UWAGA!
Wersje odwołań są aktualne ale mogą ulec zmianie, gdyby do czasu złożenia odwołania pojawiły się inne istotne aspekty prawne mogące mieć wpływ na treść odwołań.
Wzory 2 odwołań pop2 zostały uaktualnione w stosunku do pop1 tylko w miejscach gdzie było:
"Dz.U 2012r. Nr 21 poz. 118"
           na:
"Dz.U 2012r. poz. 118"


Informacja od forumowicza "Harry":  wzory: 2, WBE i ZER - po konsultacjach. Dwie wersje do wyboru - krótsza i dłuższa.

Pobierz wzór 1 ZUS

miejscowość, dnia …. marca 2012 r.

 Sąd Okręgowy w ………….
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. ……………………………..
…………………………………
 
za pośrednictwem

 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 Oddział w ……………………………

 Imię Nazwisko
 ul. …………………
 …………………..

 O D W O Ł A N I E

Odwołuję się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ………………. z dnia ………………………… nr decyzji: ……………………..

Zarzucam zaskarżonej decyzji sprzeczności z zasadami zapisanymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w tym niewłaściwe określenie wysokości i wartości zwaloryzowanej emerytury i jej podstawy przejawiające się w:
1. rezygnacji z przeprowadzenia praktykowanej dotychczas waloryzacji pro-centowej:
2. „waloryzacja kwotowa” w 2012 r. jest niezgodna z celem waloryzacji i pociąga za sobą spadek realnej wartości mojej emerytury, czyli ta waloryzacja nie zniweluje skutków inflacji z 2011 r., a więc jest dla mnie krzywdząca
3. obniżeniem na przyszłe lata podstawy waloryzacji procentowej mojej emerytury

 U z a s a d n i e n i e

Decyzja Oddziału ZUS w …………….. wydana w oparciu o przepisy ustawy o zmianie ustawy o waloryzacji emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 31 stycznia 2012 r. Nr 21 poz. 118), a także wspomniana ustawa są niezgodne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Przyjęta w ustawie kwotowa metoda podwyższenia nominalnej wartości świadczenia prowadzi do naruszenia istoty prawa do waloryzacji, ponieważ przyjęta formuła waloryzacji skutkuje obniżeniem realnej wartości mojego świadczenia. Krzywdząca jest także w 2012 r. i pozostanie już na zawsze krzywdząca zaniżona podstawa emerytury, ponieważ waloryzacje procentowe zapowiadane w następnych latach będą wyliczane od obniżonej podstawy. Strata z tego powodu będzie się spiętrzać, nawarstwiać w kolejnych latach w trudnych dziś do oszacowania kwotach pieniężnych uzależnionych od inflacji. Uważam, że zaniżenie wysokości mojej emerytury i podstawy jej wymiaru narusza moje prawa nabyte, zasadę zabezpieczenia społecznego, sprawiedliwości społecznej i zaufania obywatela do państwa i prawa, co wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W takim kontekście, kilkukrotnie wypowiadał się w Trybunał Konstytucyjny (uzasadnienie do orzeczenia z dnia 11 lutego 1992 r., sygn. K. 14/91, Orzeczenie z dnia 20 listopada 1995 r. Sygn. K 23/95, Orzeczenie z dnia 17 lipca 1996 r. Sygn. K 8/96 oraz Postanowienie z dnia 27 czerwca 2001 r. Sygn. Ts 24/01) stwierdzając, że:
 - istotą i celem waloryzacji jest zachowanie realnej wartości przyznanych świadczeń emerytalnych i rent w odniesieniu do wzrostu cen towarów i usług,
 - potrzeba waloryzacji świadczeń emerytalnych jest spowodowana występującą inflacją i służy zniwelowaniu jej skutków
Naruszania zasad wynikających z Konstytucji nie można uzasadniać ani podjęciem prac zmierzających do przebudowy systemu emerytalno-rentowego, ani trudną sytuacją gospodarczą kraju, ani tym bardziej tzw. zmniejszaniem rozziewu między niskimi, a wysokimi emeryturami. Najlepszym regulatorem wysokości emerytur jest praca i osiągane z jej tytułu wynagrodzenie, które jest właściwą podstawą przyszłej emerytury, a najniższe emerytury organy państwowe mogą podwyższać niezależnie od waloryzacji, co niejednokrotnie w przeszłości czyniły. Biorąc także pod uwagę to, że ustawa o zmianie ustawy o waloryzacji emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw uchwalona przez Sejm 13 stycznia br. ma charakter epizodyczny, doraźny (ma obowiązywać wyłącznie w 2012 r.), oznacza kontynuowanie procesu destabilizacji prawa w ogóle, a w szczególności w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych. Uchwale-nie tej ustawy przez Sejm i podpisanie przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego jest także niezgodne z zasadą pewności prawa i zaufania obywateli do państwa i prawa oraz zaprzecza art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Na zasadę zaufania obywateli do państwa i prawa niejednokrotnie powoływał się Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie. Ma ona szczególne znaczenie nie tylko dla mnie, ale także dla kilkumilionowej rzeszy emerytów i rencistów należących do grupy ludzi, którzy z reguły mają bardzo ograniczone możliwości przystosowywania się do zmieniających się warunków.
W oparciu o powyższe, wnoszę o:
1. spowodowanie właściwego zwaloryzowania mojej emerytury i podstawy jej wymiaru oraz zwrot należnej mi kwoty pieniężnej wraz z ustawowymi odsetka-mi od dnia 1 marca 2012 r., jako wynagrodzenie poniesionej szkody zgodnie z art. 77 ust. 1 Konstytucji,
2. przedstawienie Trybunałowi Konstytucyjnemu, w trybie art. 193 Konstytucji pytania prawnego dotyczącego zgodności ustawy o waloryzacji emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 stycznia 2012 r. - z art. 2, 7, 8, 32 i 67 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Podpis

 Załączniki:
odpis odwołania 

Pobierz wzór 2 ZUS


Pobierz wzór WBE


Pobierz wzór ZER MSW


Pismo procesowe na odp. org. emeryt.


Cofnięcie pozwu


Kreator stron internetowych - przetestuj